1.1 ชื่อ - นามสกุล นายโมลี วนีชสุวรรณ
1.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1.3 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัวหวัด สมุทรสาคร
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9440973    email address ecretary_sk@hotmail.com
วันที่เดินทางมา 27 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 27 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักเดี่ยว
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม