1.1 ชื่อ - นามสกุล นางดารณี ทั้งไพศาล
1.2 ตำแหน่ง สนย.
1.3 หน่วยงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัวหวัด กระทรวงสาธารณสุข
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ วันที่ออก
ห้องพัก
โรงแรม
เรื่อง การดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม