1.1 ชื่อ - นามสกุล นางนภาพร สิงขรเขียว
1.2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
1.3 หน่วยงาน โรงพยาบาลเลย จัวหวัด เลย
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0862347347    email address napapornj26@gmail.com
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
วันที่เดินทางกลับ เดินทางโดย รถสวนตัว/รถราชการ
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักคู่
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม