รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่มใช้รถ สิ้นสุดใช้รถ สถานที่ พขร. ประเภทร
ธิดารัตน์ มหิษานนท์ 2020-12-16 09:35:00 2020-12-18 09:35:00 โรงพยาบาลอุดรธานี จังวัดอุดรธานี
ยุทธพล พิมพ์ภา 2020-12-03 08:00:00 2563-12-03 16:30:00 โรงแรม,สรรพสิทธิประสงค์,คลินิคสมาคมฟ้าสีรุ้ง,สสจ,สนามบิน
ยุทธพล พิมพ์ภา 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 โรงแรม,สรรพสิทธิประสงค์,คลินิคสมาคมฟ้าสีรุ้ง,สสจ,สนามบิน
นางสาวภูริดา พลศักดิ์ 2020-11-18 14:07:00 2563-11-25 14:08:00 อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเดชอุดม
จุฬาพร คำารัตน์ 2020-11-13 06:42:00 2020-11-13 18:43:00 อ.เขื่องใน
ปิยะนุช คันศร 2020-11-25 10:00:00 2563-11-25 18:01:00 รพ.ตาลสุม / เทศบาลตาลสุม
ปิยะนุช คันศร 2563-11-24 07:30:00 2563-11-24 18:00:00 รพ.น้ำขุ่น / เทศบาลตาเกา
ปิยะนุช บุญทศ 2020-11-17 09:56:00 2020-11-17 09:56:00 รพ.โขงเจียม/เทศบาลบ้านด่าน
ปิยะนุช บุญทศ 2020-11-16 09:51:00 2563-11-16 09:51:00 รพ.พระศรีมหาโพธิ์/เทศบาลจาระแม
ว่าที่ รต.พีรวัส สุขเลิศ 2020-11-12 08:00:00 2020-11-12 18:30:00 อ.สว่างวีระวงศ์
ว่าที่ รต.พีรวัส สุขเลิศ 2020-11-11 07:30:00 2020-11-11 18:00:00 ทต.กอก อ.ขื่องใน
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-11-26 06:30:00 2020-11-26 16:00:00 อบต.หนองแสงใหญ่ บ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราขธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-11-26 06:30:00 2020-11-26 16:00:00 อบต.หนองแสงใหญ่ บ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราขธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-11-12 06:30:00 2020-11-12 16:00:00 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อ.น้ำยืน จ.อุบลราขธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-11-12 06:30:00 2020-11-12 16:00:00 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อ.น้ำยืน จ.อุบลราขธานี
นางหรรษา ชื่นชูผล 2020-11-06 07:30:00 2563-11-06 18:30:00 อำเภอโขงเจียม
พีรวัส สุขเลิศ 2563-10-29 11:00:00 2563-10-29 17:00:00 ห้องประชุมตึกไทย-ญี่ปุ่น โรงพยาบาลเขมราฐ
นายพิบูลย์ พิมพ์จำปา 2020-10-21 08:00:00 2020-10-21 12:00:00 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-10-20 13:00:00 2020-10-20 16:30:00 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-10-21 06:30:00 2020-10-21 16:30:00 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-10-21 06:30:00 2020-10-21 16:30:00 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
รัชนี ศรแก้ว 2563-09-29 08:20:00 2563-09-29 16:00:00 lสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
นางหรรษา ชื่นชูผล 2563-09-17 06:00:00 2563-09-18 20:00:00 จังหวัดนครพนม
นางหรรษา ชื่นชูผล 2563-09-17 06:00:00 2563-09-18 20:00:00 จังหวัดนครพนม
พีรวัส สุขเลิศ 2020-09-16 16:00:00 2020-09-19 02:00:00 โรงแรมอมารี จ.บุรีรัมย์
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-21 07:00:00 2020-09-21 16:30:00 รร.ตชด.บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2563-09-18 07:00:00 2020-09-18 16:30:00 รร.บ้านโหง่นขาม และรร.บ้านดงนา ต.นามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-14 07:00:00 2020-09-14 16:30:00 รร.ตชด.บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-11 07:00:00 2020-09-11 16:30:00 รร.บ้านโหง่นขาม และรร.บ้านดงนา ต.นามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ธิดารัตน์ มหิษานนท์ 2020-09-07 10:16:00 2020-09-10 10:16:00 กรุงเทพมหานคร
พีรวัส สุขเลิศ 2020-09-03 08:00:00 2020-09-03 16:30:00 อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-09-24 06:30:00 2020-09-24 16:00:00 โรงเรียนบ้านท่าเมือง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-09-24 06:30:00 2020-09-24 16:00:00 โรงเรียนบ้านท่าเมือง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-09-11 06:30:00 2020-09-11 16:00:00 โรงเรียนหนองขอนวิทยา ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-09-11 06:30:00 2020-09-11 16:00:00 โรงเรียนหนองขอนวิทยา ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-10 08:30:00 2020-09-10 16:30:00 โรงเรียนปทุมพิทยาคม, ตลาดสดตำบลปทุม, สถานประกอบการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-09 08:30:00 2020-09-09 16:30:00 โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามวรวิหาร, ตลาดสด ตลาดใหญ่, สถานประกอบการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่นไอรัก(วัดแจ้ง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-08 08:30:00 2020-09-08 16:30:00 โรงเรียนเมืองอุบล, ตลาดสดหนองบัว, สถานประกอบการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่นไอรักชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-08-31 08:30:00 2020-08-31 16:30:00 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, ตลาดสดอนโลมท่าวังหิน, สถานประกอบการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตอแก้ว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์ 2020-08-31 07:45:00 2020-08-31 12:00:00 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-09-01 05:00:00 2020-09-03 23:00:00 รร.วรัญญา รีสอร์ท อ.ภูเรือ และรพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย
นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ 2020-08-24 08:00:00 2020-08-24 16:30:00 ทต.คันไร่ อ.สิรินธร
สุรทิน หมื่นอินทร์ 2020-08-24 08:00:00 2020-08-24 16:30:00 ทต.เขื่องใน อ.เขื่้องใน ทต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
นางสาวฑิฆัมพร พันธุ์พินิจ 2020-09-18 07:00:00 2020-09-18 20:00:00 สนามบินนานาชาติอุบลฯ,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-09-01 09:23:00 2020-08-04 09:23:00 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสถิตย์ นข 3285 อบ
นายปรีชา ทองมูล 3106-08-11 08:30:00 2020-08-11 13:20:00 รพ.สต.สำโรง อ.สำโรง
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2563-08-14 00:00:00 2563-08-14 00:00:00 รร.บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2563-08-13 00:00:00 2563-08-13 00:00:00 รร.บ้านอ่างหิน อ.พิบูลมังสาหาร นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2563-08-11 00:00:00 2563-08-11 00:00:00 รร.ตชด.ศร.ดร.เนวินสคริม ชอว์ อ.บุณฑริก นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2563-08-10 00:00:00 2563-08-10 00:00:00 ร.ร.ตชด.แก่งศรีโคตร นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-08-14 08:00:00 2563-08-14 16:00:00 อำเภอนาจำหลวย นายสงกรานต์ นข 3287 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-08-11 08:00:00 2563-08-11 16:00:00 อำเภอสิรินธร นายสถิตย์ นข 3285 อบ
นางจารุวรรณ ศรีสูงเนิน 2563-08-07 07:30:00 2563-08-07 16:30:00 รพ.สต.นาดูน อ.นาเยีย
ธิดารัตน์ มหิษานนท์ 2020-08-14 09:10:00 2020-08-14 09:10:00 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายสถิตย์ นข 3285 อบ
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-14 07:00:00 2020-08-14 16:30:00 โรงเรียนบ้านสองคอน ต.สองคอน.อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-13 07:00:00 2020-08-13 16:30:00 โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-11 07:00:00 2020-08-11 16:30:00 โรงเรียน ตชด.ศร.ดร.เนวินสคริม ชอว์ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-10 07:00:00 2020-08-10 16:30:00 โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร, รร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-07 07:00:00 2020-08-07 16:30:00 โรงเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-06 07:00:00 2020-08-06 16:30:00 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-05 07:00:00 2020-08-05 16:30:00 โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-04 07:00:00 2020-08-04 16:30:00 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านดงตาหวาน ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-03 07:00:00 2020-08-03 16:30:00 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านบ๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-20 06:30:00 2020-08-20 16:00:00 โรงเรียนบ้านนาจาน ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-20 06:30:00 2020-08-21 16:00:00 โรงเรียนบ้านนาจาน ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-06 06:30:00 2020-08-06 16:00:00 โรงเรียนบ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-08-06 06:30:00 2020-08-06 16:00:00 โรงเรียนบ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นาวสายใจ นิปัจการสุนทร 2020-07-13 08:00:00 2020-07-13 16:30:00 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์ 2020-07-29 07:45:00 2020-07-29 12:00:00 ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2020-07-10 10:00:00 2020-07-10 12:00:00 สถานีขนส่งอ.เมือง
ราภรณ์ ศุภนิกร 2020-07-24 09:00:00 2020-07-24 16:30:00 รพ.สต.บาก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ราภรณ์ ศุภนิกร 2020-07-21 09:00:00 2020-07-21 16:30:00 รพ.สต.บุเปี่อย อ.นำ้ยืน จ.อุบลราชธานี
ราภรณ์ ศุภนิกร 2020-07-17 09:00:00 2020-07-17 16:30:00 รพ.สต.บ้านปากลา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ราภรณ์ ศุภนิกร 2020-07-14 09:00:00 2020-07-14 16:30:00 รพ.สต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ 2020-07-10 07:00:00 2020-07-10 17:00:00 รพ.สต.คันท่าเกวียน อ.โขงเจียม
นางปริตา วรากรโอฬาร 2020-07-16 06:00:00 2020-07-17 16:30:00 โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นางสาวทฤตมน ทองเรือง 2020-07-24 15:27:00 2020-07-24 15:27:00 บ้านหนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ (คันที่1)
ดร.ภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2563-07-01 09:00:00 3106-07-03 12:00:00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นข 3882 อบ
ดร.ภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-07-01 09:00:00 2563-07-03 12:00:00 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-30 13:00:00 2563-06-30 16:30:00 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร 2563-07-09 08:00:00 2563-07-09 18:00:00 รพ.น้ำขุ่น นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร 2563-07-08 08:00:00 2563-07-08 18:00:00 รพ.โขงเจียม นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-07-17 06:30:00 2020-07-17 16:30:00 วัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง หมู่ 10 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-07-17 06:30:00 2020-07-17 16:30:00 วัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง หมู่ 10 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-07-03 06:30:00 2020-07-03 16:30:00 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง หมู่ 2 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายสถิตย์ นข 3285 อบ
นายประสิทธิ์ คุณแสนใส 2020-07-03 06:30:00 2020-07-03 16:30:00 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง หมู่ 2 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-25 16:08:00 2020-06-25 16:08:00 สสอ.ตระการพืชผล นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-07-09 07:30:00 2563-07-09 17:00:00 พื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-07-08 07:30:00 2020-07-08 17:00:00 อบต.ท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-07-03 07:30:00 2563-07-03 17:00:00 พื้นที่ตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-25 07:30:00 2563-06-25 17:00:00 อบต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
นางนาฏนภา ภูบุญคง 2020-06-25 06:30:00 2020-06-25 18:00:00 จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอกันทรลักษ์
นางนาฏนภา ภูบุญคง 2020-06-26 06:30:00 2020-06-26 18:00:00 จังหวัดศรีสะเกษ
นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ 2020-06-24 07:30:00 2020-06-24 16:30:00 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
นางเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ 2020-06-23 13:00:00 2020-06-23 16:30:00 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
นายปรีชา ทองมูล 2020-06-22 08:30:00 2020-06-22 16:30:00 central Ub
นางปิยะนุช คันศร 2020-06-23 08:00:00 2020-06-23 16:30:00 รพ.เขื่องใน นายสงกรานต์ นข 3883 อบ
นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ 2020-06-23 08:30:00 2020-06-23 16:30:00 อ.ม่วงสามสิบ นข 3882 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-22 10:59:00 2020-06-22 10:59:00 สสอ.สิรินธร นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-29 13:56:00 2020-06-29 13:56:00 สสอ.เดชอุดม นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง 2031-06-17 07:00:00 0561-06-17 18:00:00 รพ.น้ำขุ่น ( อ.น้ำขุ่น )
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2020-06-26 10:43:00 2020-06-26 10:43:00 รพ.สต.ปทุม นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2020-06-22 10:38:00 2020-06-22 10:38:00 รพ.สต.บัววัด นายชัยพฤกษ์ นข 3884 อบ
ธิดารัตน์ มหิษานนท์ 2020-06-16 11:52:00 2020-06-16 11:52:00 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-26 09:22:00 2020-06-26 09:22:00 สสอ.นาตาล นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-24 09:20:00 2020-06-24 09:20:00 สสอ.น้ำยืน นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ 2020-06-23 09:18:00 2020-06-23 09:18:00 สสอ.เขื่องใน นายอาทิตย์ นข 6935 อบ
นางปริตา วรากรโอฬาร 2020-06-22 08:00:00 2020-06-22 16:30:00 สสอ.เหล่าเสือโก้ก และสสอ.ดอนมดแดง นายอาทิตย์ นข 3285 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-29 07:30:00 2563-06-29 16:30:00 อบต.นาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-26 07:30:00 2563-06-26 17:00:00 อบต.กาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น นายวรพงษ์ นข 7228 อบ
นางสาวนิฤมล กมุทชาติ 2020-06-11 09:30:00 2020-06-11 16:30:00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
นางสาวราภรณ์ ศุภนิกร 2020-06-11 08:00:00 2020-06-11 16:30:00 รพ.สต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืช จ.อุบลราชธานี นายปฎิพล นข 3882 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-12 08:30:00 2563-06-12 16:30:00 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายปฎิพล นข 3882 อบ
รัชนี ศรแก้ว 2563-06-09 08:30:00 2563-06-09 16:30:00 อำเภอตาลสุม นายสิทธิชัย นข 3286 อบ
นางยุพีพร มีแก้ว 2020-06-10 06:00:00 2020-06-10 16:30:00 รพ.สต.ปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายสุรศักดิ์ นข 3287 อบ
ณัฐชยา บุญชุ่ม 2020-06-05 07:30:00 2020-06-05 20:00:00 บ.หนองผือ อ.เขมราฐ นายปฎิพล นข 3882 อบ
นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง 2563-06-05 07:00:00 2563-06-05 18:00:00 รพ.นาจะหลวย, รพ.น้ำยืน นายสิทธิชัย นข 3286 อบ
นางสาวเสงี่ยมจิตร สายแสง 2020-06-02 07:00:00 2020-06-02 18:30:00 อ.เขมราฐ, อ.ตระการพืชผล นายสุรศักดิ์ นข 3287 อบ
นส.ผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์ 2020-06-05 08:30:00 2020-06-05 16:00:00 รพ.สต.บัววัด
นางสายใจ นิปัจการสุนทร 2020-06-12 08:00:00 2020-06-12 16:30:00 รพ.สต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี