1.1 ชื่อ - นามสกุล นางลออ เปรื่องวิทยากุล
1.2 ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มภารกิจอำนวยการ
1.3 หน่วยงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัวหวัด กระทรวงสาธารณสุข
1.4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0    email address
วันที่เดินทางมา 26 เดินทางโดย เครื่องบิน
วันที่เดินทางกลับ 28 เดินทางโดย เครื่องบิน
เข้าพักวันที่ 26 วันที่ออก 28
ห้องพัก พักคู่
โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เรื่อง การดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
อาราร ทั่วไป
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่สนใจร่วมกิจกรรม