ชื่อ - นามสกุล ผู้นิเทศ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัดที่เข้ารับการตรวจราชการ
                     อำนาจเจริญ วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
                     มุกดาหาร วันที่13-15 มิถุนายน 2560
                     ยโสธร วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
                     ศรีสะเกษ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
                     อุบลราชธานี วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560
นิเทศงานคณะ 1     2     3     4
1.การเข้าร่วมตรวจราชการ
วันที่ 1 ของการตรวจราชการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
วันที่ 2 ของการตรวจราชการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
วันที่ 3 ของการตรวจราชการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
2.การร่วมตรวจ Quick Round (วันแรกของการตรวจราชการ ยกเว้นมุกดาหาร และอำนาจเจริญ ไม่มี Quick Round)
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
3. การลงเยี่ยมเพื้นที่กับ คณะตรวจ (วันที่สองของการตรวจราชการ)
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
4.การรับประทานอาหารเย็น
วันที่ 1 ของการตรวจราชการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
วันที่ 2 ของการตรวจราชการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
5.การพักค้างคืน (เฉพาะโรงแรมที่พักแห่งเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวง)
พักค้างคืน Check in วันที่ Check Outวันที่
จัดหวัดดำเนินการจองที่พักให้ โดย
พักเดี่ยว พักคู่ ระบุชื่อผู้เข้าพัก
ไม่พักค้างคืน
5.การเดินทางมา (เฉพาะผู้นิเทศจากส่วนกลาง)
ก่อนวันตรวจราชการและนิเทศงาน
เที่ยวบินที่ เวลาถึง จ.อุบลราชธานี
(พักค้างคืน ณ โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีรถรับไปจังหวัดเป้าหมายตรวจราชการ ในเช้าวันแรกของการตรวจราชการ)
วันแรกของการตรวจราชการและนิเทศงาน
เที่ยวบินที่ เวลาถึง จ.อุบลราชธานี