ลำดับ ชื่อ-สกุล ต่ำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด ที่เข้าตรวจราชการ คณะ การเดินทางมา เที่ยวบินที่ เวลาถึง
1 กองมณี สุรวงษ์สิน นักวิเคราะห์นโยบาย สำนักตรวจและประเมินผล อุบลราชธานี 3 วันแรกของการตรวจราชการ
2 กัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร 2
3 วราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการสาธารณสุข อำนาจเจริญ 4 ก่อนวันตรวจราชการ DD9324 16.05
4 วราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการสาธารณสุข ยโสธร 4 ก่อนวันตรวจราชการ DD9324 16.05
5 นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ อำนาจเจริญ 2 วันแรกของการตรวจราชการ - -
6 นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
7 นางสาวอุทัย สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
8 นางวีรญา บำรุงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
9 นายกันตะภณ เตชะสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
10 นายประเทือง คำภานันต์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
11 นายอุดมศักดิ์ เเก้วจันทร์วงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
12 นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ อำนาจเจริญ 4 วันแรกของการตรวจราชการ - -
13 นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 2
14 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.วารนชำราบ มุกดาหาร 2
15 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 2
16 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.วารินชำราบ อำนาจเจริญ 2
17 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.วารินชำราบ อำนาจเจริญ 2
18 นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.วารินชำราบ ศรีสะเกษ 2
19 นางกรรณิกาลิ้มตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร อำนาจเจริญ 2
20 นางกรทิพย์ มิตรวงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร อำนาจเจริญ 2
21 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มุกดาหาร อำนาจเจริญ 2
22 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มุกดาหาร อำนาจเจริญ 2
23 ชุฎาพร โอภาสพสุ เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อุบลราชธานี 2
24 ผดุงศักดิ์ ศรีวาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ มุกดาหาร 2 วันแรกของการตรวจราชการ - -
25 นางจารุณี สุธีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร มุกดาหาร 2
26 นางวิภัสรา บรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร มุกดาหาร 2
27 นางสุกฤตา แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร มุกดาหาร 2
28 นางวิภัสรา บรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร ศรีสะเกษ 2
29 นางวิภัสรา บรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร อุบลราชธานี 2
30 นพ.สุวัฒน์ รสจันทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร ศรีสะเกษ 2
31 นพ.สุวัฒน์ รสจันทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร อุบลราชธานี 2
32 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มุกดาหาร ยโสธร 2
33 นางกรรณิกา ลิ้มตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร ยโสธร 2
34 นางกรทิพย์ มิตรวงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร ยโสธร 2
35 นางกรทิพย์ มิตรวงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร ยโสธร 2
36 น.ส.ปนัดดา วาปี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.มุกดาหาร ยโสธร 2
37 น.ส.ทัศนีย์ วิภาวิน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.มุกดาหาร ยโสธร 2
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108